تلفکس : ۳۷۳۹۶۸۳۰-۰۷۱              همراه : ۰۹۳۰۰۷۰۴۴۲۲

 

پروژه نصب و راه اندازی خطوط تولید آشامیدنی

31 شركت مهندسي پیشکو در سال تاسیس و فعالیتهاي خود را بر دو محور اتوماسیون و صنايع آشامیدني استوار 29 نمود. دپارتمان صنايع آشامیدني پیشکو با گردآوري بسیاري از مديران و مهندسان سابق بزرگترين گروه صنايع آشامیدني ايران پايه گذاري شده و باعث افتخار است كه در اين سالها نام فراسیس به عنوان تخصصيترين شركت مهندسي در صنايع آشامیدني در ايران و منطقه شناخته ميشود.
در حال حاضر اين دپارتمان مجموعه كاملي از خدمات مورد نیاز در اين صنعت، شامل مشاوره فني در زمینه خريد ماشینآلات و تامین قطعات يدكي، طراحي، نصب و راهاندازي، برنامهريزي و اجراي نگهداري، تعمیرات اساسي، بازسازي و بهسازي ماشینآلات و خطوط تولید و اتوماسیون آنها را به مشتريان خودارائه ميدهد.
تن از مجربترين مهندسان و تكنسینهاي صنايع 08نیروي انساني كارآمد سرمايه اصلي فراسیس بوده و در حال حاضر با بیش از آشامیدني در اين مجموعه، قويترين تیم مهندسي و اجرايي را در اختیار دارد. آوازه توانمندي فراسیس همچنین مرزهاي میهن عزيزمان را درنورديده و متخصصان فراسیس در حال مشاوره، طراحي، احداث، گسترش و نگهداري از خطوط تولید صنايع آشامیدني در كشورهاي منطقه ميباشند.
مجموعه خدمات پیشکو ، گستره كاملي از خدمات مهندسي را شامل ميشود و متخصصان فراسیس از لحظهاي كه تفكر ايجاد يك واحد صنعتي تولیدي آشامیدني در ذهن نقش ميبندد تا مادامي كه حفظ راندمان و كیفیت تولید را هدف داريد در كنار شما هستند.