تلفکس : ۳۷۳۹۶۸۳۰-۰۷۱              همراه : ۰۹۳۰۰۷۰۴۴۲۲

 

مشاوره

شرکت مهندسین مشاور پیشکو با ایجاد پتانسیل های تخصصی و گوناگون در حوزه مهندسی صنایع ، سطح وسیعی از خدمات مورد نیاز متقاضیان در این حوزه را پوشش می دهد:

1. خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه کاهش قیمت تمام شده
2. خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه تهیه برنامههای ارتقاء بهرهوری
3. خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه توسعه و نوسازی
4. خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل
5. استقرار نظام برنامهریزی استراتژیک در سازمان و تدوین برنامه استراتژیک
6.استقرار سیستمهای مدیریت پروژه در سازمان و ارائه خدمات کنترل پروژه
7. خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه استقرار سیستمهای ارزیابی عملکرد و سنجش رضایت (پرسنل، تامین کنندگان، مشتریان)
8.خدمات مهندسی لجستیک در حوزههای

  1. مدیریت مواد و موجودی ها
  2. مدیریت حمل و نقل و ترافیک
  3. طراحی انبارها
  4. مکانیابی و جانمایی سالنهای تولیدی و غیرتولیدی
  5. طرح استقرار ماشین آلات

9. خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه بهینه سازی و بالانس خطوط تولید
10. خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه مدیریت کیفیت
11.خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه برنامه ریزی تولید